Midttrafik


Trafikselskabet Midttrafik har fra 1. januar 2007 administreret den kollektive trafik i den midtjyske region.

De regionale bussers kørsel bestilles og betales af » Region Midtjylland.
De 19 kommuner i regionen bestiller og betaler kørslen indenfor deres kommunegrænser.

Midttrafik er en fusion af det tidligere Århus Sporveje Trafikselskabet, Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT), dele af Vejle Amts Trafikselskab (VAT) samt de tidligere Ringkjøbing og Århus amter.

Som følge af strukturreformen blev den kollektive trafik samlet i trafikselskaber.

Midttrafiks opgaver

  • Indkøb af offentlig servicetrafik

  • Fastlæggelse af rutenet og køreplaner for lokal og regional bustrafik ud fra kommunernes og regionens ønske og koordineret, så trafikken udgør et sammenhængende tilbud for kunderne inden for trafikselskabet og på tværs af trafikselskaber

  • Udarbejdelse af en trafikplan, der hænger sammen med statens, og som udtrykker regionens og kommunernes politiske/økonomiske målsætninger for den offentlige servicetrafik

  • Fastsættelse af takstsystem, takster og billetteringssystem for den trafik, der varetages af trafikselskabet

  • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Herudover kan region og kommuner vælge at lade trafikselskabet udfører individuel personbefordring som følge af anden lovgivning

  • Trafikkøber og infrastruktur forvalter på privatbaneområdet

Loven om trafikselskaber

Loven om trafikselskaber siger, at der skal dannes et eller flere trafikselskaber i hver region » se loven på www.folketinget.dk

Trafikselskabet ledes af en bestyrelse på højst ni medlemmer. To af medlemmerne udpeges af Regionsrådet og syv af kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af et medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

  Facebook